REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1. DEFINICJE

W Regulaminie, o ile nie zastrzeżono inaczej, terminy pisane wielką literą mają

następujące znaczenie:

1) KLIENT: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje zakupów w Sklepie Internetowym. Nazywany Kupującym.

2) KONSUMENT: Klient będący osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Nazywany Kupującym.

3) KONTO: strona w Sklepie Internetowym, na której Klient po zalogowaniu może składać zamówienia na Produkty, przeglądać historię dotychczasowych zakupów, ma dostęp do swoich danych osobowych i może je modyfikować.

4) REGULAMIN: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

5) SKLEP INTERNETOWY: serwis i sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem www.military-gymwear.com

6) KOSZYK: lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

7) SPRZEDAJĄCY: AWW Group Aleksandra Wendt, NIP: 5783140486 REGON: 385278576, ul. Wasilewskiego 7, 82-120 Krynica Morska, PL62 1140 2004 0000 3102 7962 5657 mBank; SWIFT: BREXPLPWMBK świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie.

8) PRODUKTY: towary, które można zamawiać za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

9) UMOWA SPRZEDAŻY: umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zawarta na odległość.

10) KODEKS DOBRYCH PRAKTYK: zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

11) ZAMÓWIENIE: oświadczenie woli Klienta określające rodzaj i liczbę Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.

12) DOWÓD ZAKUPU: faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

13) CENNIK DOSTAW: zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

14) SYSTEM: zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.

3. Sprzedający świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

a) sprzedaży Produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym;

b) udzielania Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym;

c) dostarczania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną.

4. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, oryginalnie zapakowane oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek. Są wolne od wad.

5. Produkty wykonane z włókien naturalnych tj. bawełna mają prawo do wykurczu materiału. Jest to naturalny proces zachowania materiału. Kupujący oznajmia, iż zapoznał się z przepisami prania poszczególnych produktów.

6. Ceny podane przez Sprzedającego są wyrażone w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.

7. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

8. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie

9. Sprzedający dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza to możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.

10. Sprzedający wykorzystuje pliki cookies w celach określonych w Polityce prywatności i stosowania plików cookies. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu Internetowego nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies, powinien w dowolnym momencie zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki właściwą opcję dotyczącą odrzucania plików cookies. Szczegółowe regulacje dotyczące wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności i stosowania plików cookies.

11. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwę Sklepu Internetowego, znaki towarowe Sprzedającego oraz producentów Produktów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych, podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedającemu lub podmiotom, z którymi Sprzedający zawarł stosowne umowy.

12. Kupujący zobowiązany jest do: *niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

*korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

*niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam), *korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego, korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, *korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

13. Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej.

14. Strona Internetowa jest administrowana i redagowana przez Sprzedającego.

15. Rejestracja na Stronie Internetowej jest bezpłatna.

16. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (na przykład prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym). Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów ze skutkiem natychmiastowym poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres e-mail: lub w formie pisemnej na adres: AWW Group, Ul Wasilewskiego 7, 82-120 Krynica Morska; contact@military-gymwear.com. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z ważnych przyczyn, do których w szczególności należy naruszenie przez Klienta któregokolwiek z postanowień ust. 11 niniejszego paragrafu z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia, przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta. Realizacja zamówień Produktów złożonych do chwili rozwiązania umowy o świadczenie usługi Konta Klienta podlega postanowieniom Regulaminu. W przypadku wystąpienia wyżej wskazanego przypadku określonego w ust. 11 niniejszego paragrafu, Sprzedający ma prawo – niezależnie od wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta Klienta – do zablokowania możliwości korzystania z Konta Klientowi, który dostarcza treści niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jak również treści powodujące zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych.

17. Korzystanie z funkcjonalności Strony Internetowej jest dobrowolne.

18. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

19. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

20. Sprzedający informuje, że faktura wystawiana jest na życzenie Klienta. Dane Klienta przekazane do faktury przed jej wystawieniem weryfikowane są przez Sprzedającego z informacjami znajdującymi się w bazie przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i w ramach wystawienia faktury podlegają ewentualnej korekcie w razie rozbieżności. W przypadku dokonania korekty danych, którą Klient uważa za wadliwą, zobowiązany jest on zgłosić przedmiotową okoliczność Sprzedającemu niezwłocznie po otrzymaniu wystawionej faktury.

21. Produkty marki Military Gym Wear są do zakupienia wyłącznie za pośrednictwem oficjalnej strony marki. Producent zastrzega sobie prawo do wyłącznej ich sprzedaży. Nie ma możliwości odsprzedaży produktów, chyba że zostanie to wcześniej uzgodnione z właścicielem marki za pośrednictwem korespondencji e-mail: contact@military-gymwear.com oraz będzie wydana stosowna zgoda do powyższych czynności.

§ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Sprzedający prowadzi w Sklepie Internetowym sprzedaż detaliczną Produktów przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość. Zamówienia przyjmowane są przez Stronę Internetową. Katalog Produktów znajduje się na Stronie Internetowej.

3. Zamawianie Produktów w Sklepie Internetowym jest możliwe 24  godziny na dobę i składa się z następujących czynności:

a) dodanie produktu do koszyka,

b) wybór opcji dostawy,

c) wskazanie danych do faktury/ dowodu zakupu

d) wybór rodzaju płatności,

e) wskazanie adresu dostawy

f) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”

Zawarcie umowy z konsumentem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, zaksięgowaniu należnej wpłaty na jego koncie oraz po wysłaniu przez Sprzedającego informacji zwrotnej Kupującemu o podjęciu jego zamówienia. Umowa jest zawarta po spełnieniu powyższych warunków. Płatność kartą: czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

4. W celu realizacji Zamówienia Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację, to jest prawidłowo podaje dane kontaktowe, w tym adres, na który Sprzedawca wyśle zakupiony Produkt (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeżeli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. W przypadku anulowania Zamówienia, jeśli zapłata za przedmiot Zamówienia została dokonana z góry, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

6. Kupując produkty wirtualne m.in e-book, treningi Klient wyraża zgodę na dodatkowe kontakty drogą e-mail celem utrzymania wysokiej jakości obsługi oraz otrzymywania istotnych informacji i nowych wersji produktu. Wynika to ze specyfikacji produktu i konieczności utrzymania kontaktu z Klientem. 

§ 4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedającego.

2. W wyniku zawarcia Umowy sprzedaży Sprzedający zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Produktu i wydać mu Produkt, zaś Klient jest zobowiązany odebrać Produkt i zapłacić Sprzedającemu cenę wartości produktu.

3. Klient składa Zamówienie dokonując wyboru Produktu i umieszczając go w „koszyku”.

4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma automatyczną odpowiedź ze Sklepu Internetowego potwierdzającą złożenie Zamówienia na wskazany adres e-mail.

5. Potwierdzając przyjęcie Zamówienia Sprzedający podaje Klientowi numer, przedmiot i wartość zamówienia, w tym koszty dostawy.

6. Płatności w Sklepie Internetowym można dokonać:

a. za pośrednictwem elektronicznego systemu realizacji transakcji płatniczych on-line Tpay: szybkim przelewem, kartą kredytową lub płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro). Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej: http://www.tpay.pl

b. za pośrednictwem elektronicznego systemu realizacji transakcji płatniczych on-line PayPal Termin płatności: W przypadku płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po dokonaniu zakupu.

c. za pośrednictwem elektronicznego systemu realizacji transakcji płatniczych on-line Przelewy24 oraz PayPo. Więcej informacji dostępnych na https://www.przelewy24.pl

7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

8. Produkt jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty, a w przypadku płatności dokonywanej kartą płatniczą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

9. Sprzedający nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

10. Dostawa Produktu odbywa się za pośrednictwem usług: kuriera DPD Polska oraz Paczkomatów Inpost.

11. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w Zamówieniu sposób.

12. Aktualny cennik zawierający informacje o kosztach dostawy dostępny jest na Stronie Internetowej w zakładce „Dostawa i Płatności”.

13. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.

14. Rezygnacja z realizacji lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa do momentu wysyłki Produktu.

15. Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest rachunek, paragon fiskalny lub faktura VAT.

16. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi 1-3 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 21 Dni Roboczych. Termin dla produktów spersonalizowanych ustalany jest indywidualnie według każdego zamówienia. Termin dostawy produktów z pre order liczony jest od dnia podanego w specyfikacji przy produkcie.

17. Jeżeli Sprzedający nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Produkt nie jest dostępny, Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni od zawarcia Umowy sprzedaży, zawiadamia o tym Klienta oraz zwraca Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

18. W przypadku przejściowej niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w Regulaminie z uwagi na czasowy brak zamówionego Produktu lub zamówionej ilości Produktu, Sprzedający za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Klienta o tej okoliczności proponując inny termin realizacji Zamówienia. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia. W takim przypadku Sprzedający zwróci Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

§ 5. KUPONY RABATOWE

1. Kupony rabatowe to bony z kodami uprawniającymi do zniżki, które nie są w sprzedaży, są wydawane w ramach prowadzonych kampanii marketingowych i mają określony okres ważności.

2. Jeden kupon rabatowy można wykorzystać tylko w ramach jednego Zamówienia, w określonym czasie i tylko przy zakupie Produktów nieprzecenionych albo wyłącznie Produktów wskazanych przez Sprzedającego. Kupony rabatowe nie łączą się z innymi kuponami i akcjami promocyjnymi prowadzonymi przez Sprzedającą. W przypadku chęci zakupu kilku Produktów, przecenionych i nieprzecenionych (albo wskazanych przez Sprzedającego jak wyżej), kupon rabatowy obniża cenę wyłącznie Produktów nieprzecenionych (albo wskazanych przez Sprzedającego). Kupony rabatowe mogą być powiązane z minimalną wartością zakupu.

3. Kupon rabatowy nie może zostać wypłacony gotówką. Kupon nie jest oprocentowany.

4. Zwrot kuponu rabatowego nie przysługuje, gdy Produkt (Produkty) zostaną całkowicie lub częściowo zwrócone.

5. Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem składania Zamówienia. Późniejsze wykorzystanie nie jest możliwe.

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W okresie 14 dni od dnia doręczenia Produktu Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając pisemne oświadczenie zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu. Towar musi być pełnowartościowy, posiadać wszystkie metki, w opakowaniu firmowym wraz z dowodem zakupu oraz nie posiadać żadnych znamion użytkowania tj. widocznych plam, zapachu ciała lub proszku do prania, zagnieceń i innych. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot Produktu powinien nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy. Towary wirtualne jak treningi, e-booki i te zawierające własność intelektualną nie podlegają zwrotom.

2. Konsument może wykonać prawo odstąpienia od umowy poprzez przesłanie załączonego do niniejszego dokumentu wypełnionego oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Załącznik nr 1) bądź złożyć jakiekolwiek inne pisemne oświadczenie, w którym poinformuje o odstąpieniu od umowy.

3. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest produkt zakupiony na wyprzedaży o czym klient został poinformowany przed zakupem;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g) w której przedmiotem świadczenia jest bielizna lub inne produkty mające kontakt z miejscami intymnymi

h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

4. Zwracany Produkt w ramach ustawowego prawa odstąpienia od umowy powinien być przesłany na koszt Konsumenta na adres:  City Park Ideal Idea  Słowikowskiego 81C  05-090 Raszyn  Hala 4, Brama 5; Polska

5. Zwrot zapłaty za Produkt bez kosztów dostawy Produktu poniesionych przy zakupie przez Konsumenta nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsumentowi nie zostanie zaproponowane, że Sprzedający sam odbierze Produkt od Konsumenta, Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Prawo odstąpienia od umowy w okresie 14 dni od doręczenia Produktu nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

8. W przypadku Klientów nie posiadających statusu Konsumenta zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.

§ 7. PROCEDURA REKLAMACJI

1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Produktu bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedający ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, w szczególności w przepisach art. 556 i następnych tej ustawy. Kupujący nie może podjąć się procedury reklamacyjnej na podstawie par 2 ust 5.

2. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku stwierdzenia wady Produktu Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia Produktu i 1 roku od daty stwierdzenia wady Produktu.

3. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi i zażądać:

a) żądanie obniżenia ceny,

b) naprawy Produktu,

c) wymiany Produktu na wolny od wad,

d) odstąpienia od Umowy sprzedaży, o ile wada jest istotna.

4. Wybór żądania zależy od Klienta. Sprzedający jest uprawniony pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może to się odbyć z uwzględnieniem takich okoliczności jak:

a) łatwość i szybkość wymiany Produktu na nowy;

b) charakter wady – istotna czy nieistotna;

c) to, czy Produkt był wcześniej reklamowany.

5. Jeżeli Klient żąda wymiany Produktu lub jego naprawy, Sprzedający może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że rozwiązanie wskazane przez Klienta byłoby niemożliwe do zrealizowania dla Sprzedającego albo w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi nie przewyższają ceny Produktu.

6. W przypadku stwierdzenia wady Klient powinien odesłać reklamowany Produkt wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres: AWW Group ul. Wasilewskiego 7 82-120 Krynica Morska Polska Wzór zgłoszenia reklamacji oznaczony jest jako załącznik nr 2. Formularz stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać ani się nim kierować. Wskazane jest jednak, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Produktu, rodzaj reklamowanego Produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedającemu dowód zakupu Produktu. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej lub inny dowód. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego Produktu zostaną zwrócone przez Sprzedającego.

7. Sprzedający zobowiązuje się do ustosunkowania się do każdej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformowania Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający w rozsądnym czasie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny, Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego. Zgłoszona przez Klienta reklamacja dotycząca nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres e-mail podany podczas rejestracji konta Klienta lub w formularzu Zamówienia oraz adres email lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres e-mail podany podczas rejestracji konta Klienta lub w formularzu Zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez Sprzedającego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 8. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji lub składania Zamówienia dla celów realizacji Umowy sprzedaży są przetwarzane przez Sprzedającego, który jest administratorem danych osobowych.

2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ich przenoszenia, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie ich przetwarzania niezgodnie z prawem, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

3. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych, w tym o celach przetwarzania oraz prawach osoby, której dane dotyczą dostępne jest w Polityce Prywatności.

§ 9. ZMIANA REGULAMINU

1. Sprzedający zastrzega prawo zmiany postanowień Regulaminu miedzy innymi w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, jak również w przypadku zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty Sprzedającego zamieszczanej na Stronie Internetowej, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego na Stronie Internetowej. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedającego o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail wskazanej przez nich w formularzu rejestracyjnym nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto w Sklepie Internetowym, o ile wprzypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Sprzedającemu w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w sposób wskazany w § 2 ust. 15 niniejszego Regulaminu.

2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź bezskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych jego postanowień. W miejscu nieważnego bądź bezskutecznego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom tego postanowienia.

2. Informacje o Produktach prezentowanych na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywiny.

3. Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie w języku polskim.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta , ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Spory wynikające ze stosowania Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Klientem będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości miejscowej i rzeczowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego.

6. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do wyżej wymienionego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” (Strona główna > Konsumenci > Instytucje Konsumenckie > Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich).

7. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy pod następującym adresem e-mail: contact@military-gymwear.com

8. Regulamin w niniejszej wersji wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.

Pliki do pobrania:

Adres do zwrotów:

City Park Ideal Idea  Słowikowskiego 81C  05-090 Raszyn  Hala 4, Brama 5; Polska