§1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://www.military-gymwear.com , dalej jako „Strona Internetowa”, jest firma AWW Group Aleksandra Wendt z siedzibą w Krynicy Morskiej (82-120) przy ulicy Wasilewskiego 7, pod numerem NIP 5783140486, REGON 385278576, adres poczty elektronicznej: , dalej jako „Administrator”, prowadząca sklep internetowy Military Gym Wear, dalej jako „Sklep Internetowy”, będąca jednocześnie Usługodawcą.

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: contact@military-gymwear.com.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”.

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.

5. Strona Internetowa realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

• poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje; 

• poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tak zwane „ciasteczka”); 

• poprzez gromadzenie logów serwera www przez Administratora.

6. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz niezautomatyzowany. 7. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).

• Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym osoba, której dane dotyczą może zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

§2 CELE, PODSTAWA PRAWNA ORAZ RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:

• rejestracji konta w Serwisie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego Konta i zarządzania tym Kontem. Podstawa prawna: przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO – z uwagi na niezbędność w zakresie wykonania umowy o świadczenie usługi Konta. Użytkownik podaje: dane adresowe (miejscowość z kodem pocztowym, ulicę wraz z numerem domu/mieszkania), imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo nazwę firmy i NIP. Podczas rejestracji konta Użytkownik samodzielnie ustala hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło.

• składania zamówienia na Stronie Internetowej, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO – z uwagi na niezbędność w zakresie wykonania umowy sprzedaży.

• rozpatrywanie reklamacji, w celu rozpatrzenia reklamacji. Podstawa prawna: przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO – z uwagi na konieczność rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji. Użytkownik podaje: dane adresowe (miejscowość z kodem pocztowym, ulicę wraz z numerem domu/mieszkania), imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo nazwę firmy i NIP.

•w celu archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości oraz w celu archiwizacji innych dokumentów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO;

• w celu marketingu produktów oraz partnerów Administratora. Podstawa prawna: 6 ust 1 lit. f RODO – z uwagi na prawnie uzasadniony interes jakim jest marketing bezpośredni. Możliwe jest również w powyższym celu automatyczne dopasowanie treści komunikatów marketingowych do preferencji Klienta i potrzeb (profilowanie) – w tym celu możemy wykorzystać dane osobowe wynikające z Umowy sprzedaży, wieku i płci, historii kontaktów z Administratorem, w tym zakupionych produktów. Jeżeli Administrator będziemy kontaktować się z Klientem z wykorzystaniem kanału elektronicznego lub telefonicznego zostanie uzyskana zgoda Klienta, którą zawsze Klient będzie mógł wycofać. Użytkownik podaje: dane adresowe (miejscowość z kodem pocztowym, ulicę wraz z numerem domu/mieszkania), imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo nazwę firmy i NIP.

• subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu przesłania biuletynu drogą elektroniczną. Podstawa prawna: przepis art. 6 ust. 1 lit. f RODO – z uwagi na prawnie uzasadniony interes jakim jest marketing bezpośredni. Przed wysyłką Newsletter Administrator uzyska zgodę na kanał komunikacji. Użytkownik podaje: adres e-mail.

• celem skorzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: przepis art. 6 ust. 1 lit. f RODO – z uwagi na prawnie uzasadniony interes jakim jest udzielenie odpowiedzi. Użytkownik podaje: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Administrator w tym zakresie współpracuje.

• w celu analitycznym, w tym badania satysfakcji Klientów poprzez określanie jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z produktów i usług co wynika z prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora. Podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f RODO - z uwagi na prawnie uzasadniony interes jakim jest badanie satysfakcji Klientów. Użytkownik podaje: dane adresowe (miejscowość z kodem pocztowym, ulicę wraz z numerem domu/mieszkania), imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo nazwę firmy i NIP, historia zakupów o 2. Odnośnie Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które Użytkownicy zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych w Serwisie Internetowym. Podstawa prawna: przepis art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług. 3. Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. 4. Przekazanie danych osobowych do Administratora jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczonymi usługami za pośrednictwem Strony Internetowej.

§3 PODMIOTY, KTÓRYM UDOSTĘPNIANE LUB POWIERZANE SĄ DANE

1. Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkownika osobom trzecim za wyjątkiem tych, którym powierzy przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie realizacji zamówień, dostarczania usług, przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Użytkowników, wsparcia i realizacji procesów płatności, prowadzenia działań marketingowych, chyba że Użytkownik wyrazi wyraźną zgodę na udostępnienie danych innym osobom trzecim lub w przypadku, gdy obowiązek takiego udostępnienia wynika z przepisów prawa. 2. Administrator może być zobowiązany do udzielania informacji zebranych przez Stronę Internetową upoważnionym organom nadzoru oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy wystąpią okoliczności przewidziane przepisami prawa.

3. Administrator oraz podmiot trzeci zbierający dane Użytkownika w celu skorzystania z infolinii lub podmiot trzeci realizujący płatności za zamówienie, przekazują dane Użytkownika innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Sklepu Internetowego, na rzecz Użytkownika lub biorących udział w procesie realizacji zamówienia bądź reklamacji na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych, w zakresie niezbędnym do wykonania wskazanych czynności. Oznacza to, że dane osobowe są powierzane między innymi kurierom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym lub podmiotom trzecim, z którymi Użytkownik zawiera umowy świadczenia usług, w tym Krajowy Integrator Płatności S.A. , DPD Polska Sp. z o.o.

§4 PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody – przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

3. W przypadku, gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletteru) na jego adres e-mail Administrator będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych na Stronie Internetowej.

4. W przypadku skierowania wobec Administratora żądania udostępnienia danych osobowych Administrator udostępni stosowne dane uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§5 LOGI SERWERA

1. Administrator zbiera informacje dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego przez jego Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te Administrator wykorzystuje w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu Stroną Internetową. Adres IP jest ponadto wykorzystywany przez Administratora w celach statystycznych, to jest do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę.

2. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę Internetową.

3. Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne ujawniane osobom trzecim współpracującym z Administratorem. Obejmują one informacje o oglądalności Strony Internetowej i nie zawierają danych osobowych danego Użytkownika Sklepu Internetowego.

4. Administrator nadto informuje, że może zostać zobowiązany do ujawnienia informacji dotyczących adresu IP danego Użytkownika Sklepu Internetowego na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawa – organów w związku z prowadzonymi przez te organy postępowaniami.

§6 ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH

• Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z RODO i ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1000, z późn. zm.) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą lub uszkodzeniem. §7 PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

• Na podstawie przepisów RODO Użytkownikowi przysługują określone prawa w odniesieniu do jego danych osobowych:

1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: przepis art. 7 ust. 3 RODO. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następuje w oparciu o wyrażoną przez niego zgodę ma on prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: przepis art. 15 RODO. Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarzane są jego dane, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

• uzyskać dostęp do swoich danych;

• uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzania danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika, o odbiorcach, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Prawo do sprostowania i uzupełnienie danych – podstawa prawna: przepis art. 16 RODO. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

4. Prawo do usunięcia danych – podstawa prawna: art. 17 RODO. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia wszystkich lub niektórych jego danych osobowych w następujących przypadkach:

• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

• Użytkownik wycofał zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

• Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych;

• dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub Polski; 

• dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, jeżeli został naruszony przepis art. 8 RODO. o Pomimo żądania usunięcia danych w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego.

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: przepis art. 18 RODO. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach, gdy:

• kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; 

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a w zamian za usunięcie danych osobowych Użytkownik żąda ograniczenia ich wykorzystywania; 

• dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

• Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

6. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: przepis art. 20 RODO. Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczył te dane osobowe.

7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: przepis art. 21 ust. 1 RODO. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do sądu, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO. Więcej informacji o możliwości złożenia skargi na: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi 9. Z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika zamówienia zmianie nie podlegają dane użyte w celu złożenia zamówienia, w tym wystawienia dokumentu księgowego.

10.Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie.

11.Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonywać po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu w Sklepie Internetowym przy użyciu hasła oraz loginu. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli jest to niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

12.Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego przesłania pisemnie na adres siedziby Administratora lub na jego adres poczty elektronicznej: lub złożenia w miejscu prowadzenia działalności przez Administratora.

13.W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełni żądanie albo odmówi jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania. Jeżeli jednak charakter żądania jest zbyt skomplikowany i Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w terminie kolejnych dwóch miesięcy, uprzednio informując Użytkownika w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania o takim przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

§8 POLITYKA PLIKÓW COOKIES

• W ramach Strony Internetowej stosowane są pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, w celu emisji jak najbardziej indywidualnie przygotowanej reklamy. Korzystanie ze Strony Internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, w szczególności w komputerze. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej lub urządzenia końcowego. Niniejsza polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do Strony Internetowej: 1. Przez pliki cookies (z jęz. ang. „ciasteczka”) należy rozumieć dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe) ściągane i przechowywane na komputerze (lub innym urządzeniu końcowym), służące do rejestrowania odwiedzin i do korzystania z witryny. Pliki te pozwalają rozpoznać komputer (lub inne urządzenie) Użytkownika i odpowiednio wyświetlić witrynę, dostosowują ją jednocześnie do preferencji danego Użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę witryny ich pochodzenia, czas przechowywania ich na komputerze (lub innym urządzeniu) oraz unikalny numer. 2. Pliki cookies wykorzystywane są przede wszystkim w celu dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Użytkownika oraz usprawnienia korzystania z niej. Ponadto pliki cookies mogą służyć do opracowywania statystyk danej witryny (celem identyfikacji preferencji Użytkowników), utrzymywania sesji Użytkowników (jeżeli do korzystania z witryny jest konieczne zalogowanie się) oraz przekazywania Użytkownikom treści reklamowych pod kątem ich zindywidualizowanych preferencji. 3. W ramach Strony Internetowej mogą być wykorzystywane różne rodzaje plików cookies, a w szczególności:

• pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryny;

• pliki cookies służące zapewnieniu bezpieczeństwa Użytkownikom oraz Administratorowi; 

• pliki cookies służące do opracowywania statystyk witryny;

• pliki cookies umożliwiające zachowanie ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika,

• pliki cookies umożliwiające przesyłanie Użytkownikom treści reklamowych pod kątem ich zindywidualizowanych preferencji.

4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Dane zostają zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

5. Przeważnie oprogramowanie służące do przeglądania witryn (tak zwane przeglądarki stron www) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na komputerze (lub innym urządzeniu końcowym). Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika. Oprogramowanie może albo blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach oprogramowania albo informować o ich każdorazowym przesłaniu na komputer (lub inne urządzenie końcowe) Użytkownika. Szczegółowe informacje w wyżej wymienionym zakresie dostępne są standardowo w ustawieniach oprogramowania.

6. Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Strony Internetowej (na przykład wymagających zalogowania się). Wyłączenie stosowania plików cookies nie powoduje braku możliwości wyświetlania treści zamieszczanych na Stronie Internetowej.

7. W przypadku zmiany obowiązującej polityki plików cookies zostaną wprowadzone odpowiednie modyfikacje do powyższych postanowień.

§9 PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

1. Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza obszar EOG.

2. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

3. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Polityka prywatności w niniejszej wersji wchodzi z życiem z dniem 1 września 2020 roku.

2. Administrator będzie informował o zmianach Polityki prywatności, które mogą wynikać ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, jak również do świadczenia przez Administratora nowych usług. Administrator powiadomi użytkownika o każdorazowej zmianie Polityki prywatności w formie informacji zamieszczonej na Stronie Internetowej.

3. Pytania związane z Polityką prywatności prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: contact@military-gymwear.com.